top of page

Environmentálny audit

Environmentálny audit je komplexný prieskum a následná hĺbková analýza existujúceho stavu ochrany životného prostredia v podniku a následné preskúmanie jeho zhody s aktuálnou environmentálnou legislatívou.

environmentalne-poradenstvo4.jpg

V prípade zistenia nedostatkov je súčasťou auditu aj návrh opatrení na ich odstránenie a zlepšenie systému a vypracovanie súvisiacich interných predpisov zabezpečujúcich ich dodržiavanie. Environmentálny audit sa sústredí najmä na kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy a vydaných povolení pre daný subjekt. Tiež sa sústredí na kontrolu tvorby odpadu, analýzu systému triedenia odpadu, aby firma efektívne šetrila svoje materiálové a finančné zdroje.

Vypracovaním auditu získate istotu, že vaša firma nepoškodzuje životné prostredie, neohrozuje zdravie a životy svojich pracovníkov a nevystavuje sa riziku právnych postihov za ich nedodržiavanie.

logo-nabl-optimabold-m.jpg
bottom of page