top of page

Environmentálny outsourcing

Environmentálny outsourcing je komplexná služba, vrámci ktorej dodávame klientovi externým spôsobom rôzne čiastkové environmentálne služby týkajúce sa plnenia environmentálnej stratégie spoločnosti a najmä zabezpečenia súladu prevádzky firmy s aktuálnou environmentálnou legislatívou SR. 

environmentalne-poradenstvo6.jpg

Súčasťou environmentálneho outsourcingu sú nasledovné služby:

 • Environmentálny manažment.

 • Environmentálne poradenstvo.

 • Environmentány audit.

 • Environmentálny inžiniering.

 • Vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov.

 • Vedenie povinnej environmentálnej agendy podniku.

 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

 • IPKZ (Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)

 • Povoľovacie konania a zastupovanie spoločnosti pred príslušnými úradmi životného prostredia.

 • Zastupovanie spoločnosti pri kontrole z úradu životného prostredia.

 • Poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi.

 • Sprostredkovanie zberu, prepravy zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi.

Využívanie týchto služieb externým spôsobom, formou environmentálneho outsourcingu je výhodné pre firmy, ktorým je zamestnávanie odborníkov pre environmentálne záležitosti ekonomicky nevýhodné.

logo-nabl-optimabold-m.jpg
bottom of page