top of page

Environmentálne poradenstvo

Vrámci environmentálneho poradenstva poskytujeme environmentálne poradenské a konzultačné služby týkajúce sa ekológie a životného prostredia.

environmentalne-poradenstvo5.jpg

Poradenstvo sa týka najmä ochrany a tvorby životného prostredia alebo plnenia povinností, ktoré nariaďuje environmentálna legislatíva SR. Naše služby využívajú najmä prevádzky nakladania s odpadmi, výrobné závody, administratívne prevádzky, vyššie územné celky, mestá alebo obce.

Najčastejšie okruhy tém poradenských služieb v oblasti životného prostredia

Poradenstvo ohľadom nakladania s odpadmi

 • Spracovanie povinnej prevádzkovej dokumentácie.

 • Spracovanie prevádzkového poriadku zariadenia.

 • Spracovanie technologického poriadku zariadenia.

 • Spracovanie Opatrení pre prípad havárie. 

 • Spracovanie Opatrení pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

 • Povinná registrácia na úradoch.

 • Vedenie evidencie odpadov a zasielanie povinných ohlásení.

Poradenstvo ohľadom ochrany vôd a ovzdušia

 • Vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku - havarijný plán.

 • Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. 

 • Vypracovanie povinnej dokumentacie.

 • Ohlasovacie povinnosti.

Odborné posudky

Zabezpečíme vypracovanie odborného posudku vo veciach odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení zmien a doplnkov.

Štandardné ceny za environmentálne konzultačné a poradenské služby nájdete v našom cenníku.

logo-nabl-optimabold-m.jpg
bottom of page