Environmentálny inžiniering

Environmentálny inžiniering je služba zameraná na podporu investičných zámerov klienta. Vrámci environmentálneho inžinieringu zastupujeme subjekty pred orgánmi štátnej správy, resp. samosprávy. 

 Na základe plnej moci zabezpečujeme vybavenie potrebných povolení a v prípade potreby vypracujeme chýbajúcu environmentálnu dokumentáciu.

Cieľom inžinieringu je pomáhať pri realizácii investičných zámerov formou environmentálneho poradenstva, najmä ohľadom posudzovania vplyvov investície na životné prostredie a riešenia interakčných vzťahov činnosti a okolitého prostredia. Súčasťou je vyhodnocovanie environmentálnych rizík plynúcich z investičného zámeru, navrhovanie monitorovacích techník  a nastavenia systémov ochrany pred možným znečistením. 

logo-nabl-optimabold-m.jpg