top of page

Znalecké posudky

Vrámci služby vypracovanie znaleckých posudkov vám vyhotovíme odborné znalecké posudky v odbore "Ochrana životného prostredia" v odvetviach "Priemyselný a komunálny odpad" a "Odhad škôd v životnom prostredí".

environmentalne-poradenstvo3.jpg

Garantom odbornosti poskytovanej služby je súdny znalec RNDr. Blanka Kiripolská, ktorá je súdnym znalcom z odboru životného prostredia, je odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a odborne spôsobilá osoba na vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov. Spracovanie znaleckých posudkov realizujeme plne v súlade so zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.  Znalecké posudky sa používajú najmä ako dôkazný materiál v trestnom konaní a sú určené pre potreby súdov prípadne iných osôb činných v tresnom konaní.

Čomu sa najčastejšie venujú znalecké posudky v oblasti životného prostredia?

Odbor 25 00 00 Ochrana životného prostredia

Zahŕňa celý komplex životného prostredia tvoreného prírodným prostredím, jednotlivými zložkami životného prostredia, ako aj činnosťami v pôsobnosti ochrany životného prostredia. Zahŕňa ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia v zmysle ustanovení zákona o ochrane životného prostredia v znení neskorších predpisov, ako aj zákonov upravujúcich ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia – voda, pôda, horniny, ovzdušie vrátane niektorých činností súvisiacich s ochranou životného prostredia, odpady a príslušných medzinárodných dohovorov.

Odvetvie 25 03 00 Priemyselný a komunálny odpad

Vznik a druhy odpadov, program odpadového hospodárstva, koncepcie hospodárenia s odpadmi. Odpady z ťažby, dopravy, poľnohospodárstva, lesníctva, rádioaktívne odpady, stavebné odpady. Spôsoby zneškodňovania odpadov. Skládkovanie odpadov. Biologické spracúvanie odpadov. Tepelné spracovanie odpadov. Nové smery v odpadovom hospodárstve. Bezodpadové a máloodpadové technológie. Moderné stratégie odpadového hospodárstva. Nakladanie s odpadmi, zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov.

Odvetvie 25 05 01 Odhad škôd v životnom prostredí

Hodnotenie vplyvov činností na životné prostredie ako súčasť environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Proces posudzovania a výklad jednotlivých krokov posudzovania, hodnotenie návrhov zásadných rozvojových koncepcií, časová nadväznosť a postupnosť. Metodické postupy pri posudzovaní v odboroch činností: poľnohospodárstvo, priemysel, urbanizmus a územné plánovanie, vodné hospodárstvo, environmentalistika, doprava, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana zdravia, environmentálna ekonómia, biotické aj abiotické zložky životného prostredia a hodnotenie škôd v nich.

logo-nabl-optimabold-m.jpg
bottom of page